LPDD

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D'IMATGE

El Club Patí Claret posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer informatitzat dels participants de la nostra competició (esportistes, entrenadors i delegats), així com un arxiu documental que inclou dades personals que formen  part de la BASE DE  DADES GENERALS D’ ADMINISTRACIÓ.

La finalitat de la seva creació és el tractament de les dades per tal de cobrir les necessitats de gestió de la nostra activitat i serveis.

Els destinataris de la informació són les persones que formen la junta directiva, així com els estaments oficials que per llei demanin la cessió de les dades.

En tot cas, vostè pot exercir el dret d’ oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’ àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, mitjançant el que disposa el RD. 1720/2007 de 21 de desembre així com el que disposa la Directiva 95/46/CE, del Parlament Europeu I del Consell, de 24 d’ Octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals I a la lliure circulació d’ aquestes dades.

El responsable de la base de dades és el Club Patí Claret. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, es pot adreçar per escrit al Club.

Atès i entès tot el que se’m diu més amunt, dono el meu consentiment i autoritzo al Club Patí Claret a tractar les dades de l’ entitat a la que represento, les dades que els lliurem als esportistes, entrenadors I delegats, així com les imatges I fotografies que puguin esdevenir de l’ activitat esportiva realitzada dels mateixos, d’ acord amb el que disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre i el RD. 1720/2007 de 21 de desembre, i també que siguin cedides a tots aquells estaments oficials que les sol·licitin  a tal  efecte.


Drets de d'imatge

El següent article te com a objectiu informar sobre el tractament de la cessió dels drets d'imatge dels menors perquè el club pugui utilitzar-la, publicar-la o compartir-la en el cas de que sigui necessari.

Així doncs, de conformitat a l'article 18 de la Constitució i regulat per la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor i a la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge, i amb el que disposa el Reglament UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les dades facilitades formaran part de l'entitat titular Club Patí Claret , per a la gestió de l'esdeveniment, curs o activitat i dels activistes, així com l'enviament d'informació comercial i promocional dels seus esdeveniments, serveis i productes.


Per a qualsevol dubte sobre el tractament de les dades i/o gestió de les imatges poseu-vos en contacte amb el club a info@clubpaticlaret.com